Stämmoordförande.se
 

Välkommen till Föreningsstämma.se

Behöver er bostadsrättsförening en extern stämmoordförande till er ordinarie eller extra- föreningsstämma i Stockholmsområdet eller i Skåne?

Föreningsstämman

Föreningsstämman är en bostadsrättförenings högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas minst en gång per år senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen, revisor eller en tiondel av samtliga bostadsrättshavare begär det.

Normalt har varje medlem en röst, om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Endast medlemmens make, sambo eller annan medlem får vara ombud om inte annat anges i stadgarna.

Beslut på föreningsstämman tas normalt med enkel majoritet, mer än hälften av de avgivna rösterna, vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst. I vissa fall finns dock bestämmelser i stadgarna eller bostadsrättslagen med högre majoritetskrav.

Bestämmelser om föreningsstämman finns bl.a. i 9 kap. 14 § bostadsrättslagen samt i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Inför stämman

Inför den ordinarie föreningsstämman är det bra om styrelsen informerar om när motioner (förslag från medlemmarna) senast måste ha getts in för att de ska kunna behandlas på föreningsstämman. Styrelsen bör kommentera de motioner som ska behandlas på föreningsstämman. Styrelsens egna förslag till stämman kallas propositioner.

Under minst en vecka innan ordinarie föreningsstämma ska årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgänglig för medlemmarna.

Styrelsen bör också ta ställning till om man ska anlita en extern ordförande till att leda föreningsstämman. En extern ordförande från Jurideko Fastighetspartner kan förutom att leda föreningsstämman hjälpa styrelsen med förberedelserna inför stämman och att upprätta kallelsen.

Kallelsen

Kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska skickas ut två till fyra veckor innan stämman och till extra föreningsstämma en till fyra veckor innan stämman. I kallelsen ska de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman tydligt anges. Proposition, motioner och styrelsens kommentarer till dessa bör finnas med som en bilaga till kallelsen. Förslag till dagordning bör också finnas med i kallelsen. Föreningens stadgar innehåller närmare bestämmelser om kallelsen.

Extern ordförande

I större föreningar och när känsliga eller viktiga frågor ska behandlas är det en stor fördel att ha en utomstående mötesordförande, exempelvis en jurist som är specialiserad på bostadsrättsjuridik. Det är viktigt att alla beslut fattas på ett korrekt sätt för att inte riskera att dessa klandras i efterhand. Om föreningen anlitar en extern orförande slipper man problematiken med att någon i styrelsen har dubbla roller på stämman. Styrelsen kan istället fokusera på att redogöra för föreningens ekonomi och presentera och kommentera de förslag som stämman har att ta ställning till.

Kontakta Jurideko

Kontakta gärna oss med er förfrågan om uppdrag som stämmoordförande på er föreningsstämma.

Johan Hagelqvist Johanna Kern Christina Fregne
Johan Hagelqvist Johanna Kern Christina Fregne
Fastighetsjurist Fastighetsjurist Fastighetsjurist

-Stockholm

-Stockholm -Malmö
Tel: 08 - 124 560 35 Tel: 08 - 124 560 33 Tel: 040 - 674 41 41
E-post:
johan.hagelqvist@jurideko.se
E-post:
johanna.kern@jurideko.se
E-post:
christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se

samt ombildning.nu, kapitaltillskott.nu, friköp.se, ekonomiskplan.se, brfstadgar.se, äktabrf.se, andelstal.se, särskildgranskare.se, hyresförhandling.se, hyresjuridik.com, upplåtelse.se, stadgeändring.se, hyreslagen.com, bostadsrättslagen.se, industrihall.nu
         
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
Jurideko - föreningsstämma.se